PZU

Beata Ciok Warszawa

Promocja „Bądź z Nami 2015”- regulamin

40procent

REGULAMIN PROMOCJI BĄDŹ Z NAMI 2015 STANDARD
1. W ramach promocji „BĄDŹ Z NAMI 2015” udzielana jest zniżka w składce, zwana dalej „zniżką BZN 2015
STANDARD”, w następujących umowach ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4 – 8 i 10 – 13:
1) w nowych umowach ubezpieczenia PZU DOM Plus oraz we wznawianych umowach ubezpieczenia
PZU DOM Plus;
2) w nowych umowach ubezpieczenia PZU DOM Letniskowy oraz we wznawianych umowach
ubezpieczenia PZU DOM Letniskowy.
2. Przez nową umowę ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM Letniskowy należy rozumieć:
1) umowę ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM Letniskowy, w której dany ubezpieczony i żaden
z przedmiotów ubezpieczenia nie był dotychczas objęty ochroną ubezpieczeniową PZU SA w ramach
ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM Letniskowy lub PZU Dom;
2) umowę ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM Letniskowy, w której jest ten sam ubezpieczony
i ochroną ubezpieczeniową PZU SA objęty jest co najmniej jeden ten sam przedmiot ubezpieczenia,
co w poprzedniej umowie ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM Letniskowy lub PZU Dom,
jeśli pomiędzy zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia a zawarciem
kolejnej umowy ubezpieczenia minęły więcej niż 3 miesiące.
3. Przez wznawianą umowę ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM Letniskowy należy rozumieć umowę
ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM Letniskowy, w której jest ten sam ubezpieczony i ochroną
ubezpieczeniową PZU SA objęty jest co najmniej jeden ten sam przedmiot ubezpieczenia, co
w poprzedniej umowie ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM Letniskowy lub PZU Dom, jeśli
pomiędzy zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia a zawarciem kolejnej
umowy ubezpieczenia minęły nie więcej niż 3 miesiące.
4. Zniżka BZN 2015 STANDARD ma zastosowanie wyłącznie w umowach ubezpieczenia wskazanych w ust.
1, w których przedmiotem ubezpieczenia jest co najmniej jeden z następujących przedmiotów
ubezpieczenia:
1) lokal mieszkalny, lub
2) dom letniskowy, lub
3) budynek mieszkalny, lub
4) ruchomości domowe lub stałe elementy stanowiące samodzielny przedmiot ubezpieczenia.
5. Zniżka BZN 2015 STANDARD może zostać udzielona wyłącznie przy zawieraniu umów ubezpieczenia,
o których mowa w ust. 1, z dwunastomiesięcznym okresem ubezpieczenia.
6. Promocja „BĄDŹ Z NAMI 2015” dla nowych umów ubezpieczenia PZU DOM Plus i PZU DOM Letniskowy
rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2015 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem ust. 7 i
8.
7. Zniżka BZN 2015 STANDARD ma zastosowanie w nowych umowach ubezpieczenia PZU DOM Plus oraz
nowych umowach ubezpieczenia PZU DOM Letniskowy zawartych z PZU SA w okresie obowiązywania
promocji „BĄDŹ Z NAMI 2015” wskazanym w ust. 6, w których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się
w okresie obowiązywania tej promocji.
8. Zniżka BZN 2015 STANDARD ma zastosowanie również w nowych umowach ubezpieczenia PZU DOM
Plus oraz w nowych umowach ubezpieczenia PZU DOM Letniskowy zawieranych w dniu 31 grudnia 2015
r., w których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2016 r.
9. Wysokość zniżki BZN 2015 STANDARD w nowych umowach ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM
Letniskowy wynosi do 40%.
10. Z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, we wznawianej umowie ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM
Letniskowy przysługuje zniżka BZN 2015 STANDARD, jeśli poprzednia umowa ubezpieczenia będąca
nową umową ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM Letniskowy lub PZU Dom została zawarta na
warunkach niniejszej promocji ze zniżką BZN 2015 STANDARD lub zniżką BZN EVEREST, i jej wysokość
jest następująca:
1) w przypadku, gdy zniżka BZN 2015 STANDARD lub zniżka BZN EVEREST w poprzedniej umowie
ubezpieczenia będącej nową umową ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM Letniskowy lub
PZU Dom była wyższa niż 10%, ale nie wyższa niż 20%, wówczas zniżka BZN 2015 STANDARD
przysługuje przy pierwszym wznowieniu umowy ubezpieczenia i wynosi do 10%;
2) w przypadku, gdy zniżka BZN 2015 STANDARD lub zniżka PZU EVEREST w poprzedniej umowie
ubezpieczenia będącej nową umową ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM Letniskowy lub
PZU Dom była wyższa niż 20%, ale nie wyższa niż 30%, wówczas zniżka BZN 2015 STANDARD
przy pierwszym wznowieniu umowy ubezpieczenia wynosi do 20%. Przy drugim wznowieniu
umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zniżka BZN 2015 STANDARD
wynosi do 10%;
3) w przypadku, gdy zniżka BZN 2015 STANDARD lub zniżka BZN EVEREST w poprzedniej umowie
ubezpieczenia będącej nową umową ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM Letniskowy lub
PZU Dom była wyższa niż 30%, wówczas zniżka BZN 2015 STANDARD przy pierwszym wznowieniu
umowy ubezpieczenia wynosi do 30%. Przy drugim wznowieniu umowy ubezpieczenia, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym, zniżka BZN 2015 STANDARD wynosi do 20%, a przy trzecim
wznowieniu tej umowy ubezpieczenia zniżka BZN 2015 STANDARD wynosi do 10%.
11. Zniżka BZN 2015 STANDARD przy wznowieniu nowej umowy ubezpieczenia PZU DOM Plus lub PZU DOM
Letniskowy lub PZU Dom zawartej na warunkach niniejszej promocji ze zniżką BZN 2015 STANDARD lub
zniżką BZN EVEREST nie przysługuje, jeżeli którakolwiek z tych zniżek nie była wyższa niż 10%;
12. Zniżka, o której mowa w ust. 10 udzielana będzie pod warunkiem, iż kolejna umowa ubezpieczenia PZU
DOM Plus lub PZU DOM Letniskowy zostanie zawarta w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. i nie później
niż do dnia:
1) 31 marca 2017 r – w przypadku pierwszego wznowienia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w
ust. 10 pkt 1 -3;
2) 30 czerwca 2018 r. – w przypadku drugiego wznowienia umowy ubezpieczenia, o którym mowa
w ust. 10 pkt 2 i pkt 3;
3) 30 września 2019 r. – w przypadku trzeciego wznowienia umowy ubezpieczenia, o którym mowa
w ust. 10 pkt 3.
13. Zniżka BZN 2015 STANDARD nie może być zastosowana przy jednoczesnym zastosowaniu w danej
umowie ubezpieczenia:
1) centralnej zniżki promocyjnej „Moje PZU – zniżka pracownicza”;
2) zniżki z tytułu posiadania karty wystawionej przez PZU SA upoważniającej do zniżek
w ubezpieczeniach objętych niniejszą promocją;
3) innych zniżek promocyjnych, jeżeli wynika to z zasad ich udzielania.
14. Zastosowanie zniżki BZN 2015 STANDARD nie może naruszać regulacji taryfowych dotyczących składki
minimalnej oraz maksymalnej wartości obniżek.
15. Wysokość zniżki BZN 2015 STANDARD określa podmiot sprzedaży zawierający umowę ubezpieczenia.