PZU

Beata Ciok Warszawa

Jakie dokumenty są wymagane przy likwidacji mojej szkody?

 

Wymagane dokumenty

Szkoda na pojeździe

 • oświadczenie sprawcy z miejsca zdarzenia spisane np. na druku Wspólnego oświadczania o zdarzeniu drogowym – pdf podlinkowany lub spisane dane dotyczące sprawcy oraz jego polisy ubezpieczenia OC (ewentualnie wszelką inną dokumentację przebiegu wypadku np. informacja z Policji potwierdzająca zdarzenie),
 • prawo jazdy kierowcy pojazdu,
 • dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • w przypadku kradzieży pojazdu: potwierdzenie zgłoszenia kradzieży na Policję, kartę pojazdu oraz wszystkie komplety kluczyków i sterowników do pojazdu,
 • w przypadku szkody osobowej: posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą leczenia po wypadku (ewentualnie z leczenia przed wypadkiem).

W przypadku braków w dokumentach PZU SA w ciągu 7 dni prześle potwierdzenie zgłoszenia szkody, wraz z wykazem brakujących dokumentów, niezbędnych do zlikwidowania szkody.

Szkoda zalaniowa

Dokumenty potrzebne do likwidacji szkody:

Szkoda ogniowa

Dokumenty potrzebne do likwidacji szkody:

 • potwierdzenie interwencji straży pożarnej i policji (jeśli interwencja miała miejsce i uzyskano takie potwierdzenie),
 • potwierdzenie tytułu własności uszkodzonego mienia (np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej, dowody zakupu mienia ruchomego),
 • zestawienie pisemne uszkodzonego lub zniszczonego mienia ruchomego z określeniem wartości na dzień szkody i roku nabycia,
 • zestawienie mienia ruchomego, które uległo szkodzie: Wykaz strat w mieniu ruchomym
 • inne dokumenty wskazane przez likwidatora w trakcie likwidacji szkody.

Szkoda huraganowa/powodziowa

Dokumenty potrzebne do likwidacji szkody:

 • potwierdzenie tytułu własności uszkodzonego mienia (np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej, dowody zakupu mienia ruchomego),
 • zestawienie pisemne uszkodzonego lub zniszczonego mienia ruchomego z określeniem wartości na dzień szkody i roku nabycia,
 • zestawienie mienia ruchomego, które uległo szkodzie: Wykaz strat w mieniu ruchomym
 • inne dokumenty wskazane przez likwidatora w trakcie likwidacji szkody.

Szkoda przepięciowa w mieniu osób fizycznych

Dokumenty potrzebne do likwidacji szkody:

 • zestawienie pisemne uszkodzonego lub zniszczonego mienia ruchomego z określeniem wartości na dzień szkody i roku nabycia,
 • potwierdzenie własności uszkodzonego mienia (np. faktury, rachunki),
 • inne dokumenty wskazane przez likwidatora w trakcie likwidacji szkody.

W ciągu 2 dni skontaktuje się z Panią/Panem Opiekun prowadzący daną sprawę. Proszę, w miarę możliwości, o pozostawienie przedmiotu szkody w stanie niezmienionym. Proszę przygotować dane dotyczące uszkodzonych urządzeń (rodzaj, marka – np. TV Lcd Sony 40”).

Szkoda w zwierzętach

Dokumenty potrzebne do likwidacji szkody:

Szkoda w uprawach

Dokumenty potrzebne do likwidacji szkody:

 • potwierdzenie tytułu własności działki, na której została uszkodzona uprawa (np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej, umowa dzierżawy),
 • wnioski o dopłaty bezpośrednie,
 • umowa kontraktacji,
 • mapki geodezyjne,
 • inne dokumenty wskazane przez likwidatora w trakcie likwidacji szkody.

Szkoda kradzieżowa

Dokumenty potrzebne do likwidacji szkody:

Osoby fizyczne:

 • potwierdzenie zgłoszenia na policji faktu włamania (Potwierdzenie zgłoszenia szkody kradzieżowej na policji),
 • potwierdzenie tytułu własności skradzionego mienia (np. dowody zakupu, karty gwarancyjne, zdjęcia),
 • zestawienie pisemne skradzionego mienia ruchomego, z określeniem wartości na dzień szkody i roku nabycia, zestawienie mienia ruchomego, które uległo szkodzie: Wykaz strat w mieniu ruchomym
 • inne dokumenty wskazane przez likwidatora w trakcie likwidacji szkody.

Podmioty gospodarcze:

 • potwierdzenie zgłoszenia na policji faktu włamania (druk do pobrania: Potwierdzenie zgłoszenia szkody kradzieżowej na policji),
 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • kopia nadania numeru NIP lub oświadczenie, że podmiot nie jest płatnikiem podatku VAT,
 • dodatkowo, w zależności od charakteru szkody oraz formy prowadzenia dokumentacji ewidencyjno-księgowej przez podmiot gospodarczy, do likwidacji szkody w środkach obrotowych mogą być potrzebne następujące dokumenty:

Ryczałt:

 • dokumenty nabycia środków obrotowych
 • ewidencja dziennych utargów,
 • ostatnia inwentaryzacja przed kradzieżą,
 • spis z natury po szkodzie (w cenach zakupu i w cenach sprzedaży), który przeprowadza poszkodowany, a likwidator szkody ma prawo do kontroli spisu,
 • rachunek strat (wyliczenie księgowe szkody).

Podatkowa książka przychodów i rozchodów:

 • dokumenty nabycia środków obrotowych,
 • podatkową książkę przychodów i rozchodów (dla kontroli prowadzonej ewidencji możliwe jest skorzystanie z wydruku z kas fiskalnych),
 • ewidencję zakupów i sprzedaży VAT,
 • ostatnią inwentaryzację przed kradzieżą,
 • spis z natury po szkodzie (w cenach zakupu i w cenach sprzedaży), który przeprowadza poszkodowany, a likwidator szkody ma prawo do kontroli spisu,
 • rachunek strat (wyliczenie księgowe szkody),
 • w niektórych przypadkach (szczególnie, gdy księgę podatkową prowadzi niezależny podmiot) można zażądać wyliczenia wysokości średniej marży i VAT.

Pełna księgowość:

 • wydruki z odpowiednich kont księgowych odzwierciedlających na przykład: nabycie środków obrotowych, sprzedaż, przesunięcia, przeceny,
 • ostatnia inwentaryzacja przed kradzieżą (wartość środków obrotowych według ostatniego spisu),
 • spis z natury po szkodzie sporządzony przez komisję wewnętrzną,
 • rachunek strat (wyliczenie księgowe szkody),
 • wyliczenie wskaźnika marży i VAT.

Korzystanie z Sieci Naprawczej PZU

Istnieje możliwość uzyskania kompleksowej usługi w Sieci Naprawczej PZU. Sieć Naprawcza PZU to wyselekcjonowane zakłady naprawcze które umożliwią dokonanie zgłoszenia szkody. Większość z nich może przyjąć dokumenty niezbędne do likwidacji szkody, dokonać oględzin pojazdu i przygotować kosztorys jego naprawy. Wykaz warsztatów wraz z niezbędnymi informacjami znajduję się na stronie internetowej PZU. Informację o warsztatach można uzyskać również za pośrednictwem naszej Infolinii.

Przesyłanie korespondencji

Przypadku konieczności przesłania dokumentów związanych z likwidacją szkody należy tego dokonać na adres: PZU ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, za pośrednictwem poczty email na adres kontakt@pzu.pl